فارکسر به زودی پیش بینی روزانه حرکت ارزهای اصلی، طلا و نفت را ارائه می دهد

نرخ بهره بانک های مرکزی

آمریکا

اروپا

انگلستان

استرالیا

ژاپن

سوئیس

کانادا

نیوزلند

USD

EUR

GBP

AUD

JPY

CHF

CAD

NZD

 ٪۰.۲۵

 ٪۰.۱۵

 ٪۰.۵۰

 ٪۲.۵۰

 ٪۰.۱۰

 ٪۰.۲۵

 ٪۱.۰۰

 ٪۳.۲۵